Assignments#1 งานกลุ่ม

Assignment # 1: ศึกษาการวางแผนด้านระบบสารสนเทศในธุรกิจ 

          ให้นักศึกษา ทำการค้นคว้าหา หน่วยงาน  บริษัท หรือ องค์กร  ที่สนใจเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการบริหารงานในองค์กรนั้น ๆ เป็นรูปเล่มรายงานพร้อมนำเสนอข้อมูลด้วยสื่อที่น่าสนใจ ในเรื่องต่อไปนี้

  • ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร (ประวัติ, วิสัยทัศน์, พันธกิจ, แผนนโยบายองค์กร ฯลฯ)
  • พื้นฐานของระบบสารสนเทศในธุรกิจ
  • การแข่งขันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความได้เปรียบทางด้านกลยุทธ์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศการประยุกต์ทางธุรกิจ
  • กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ
  • จุดเด่น , จุดด้อยขององค์กร พร้อมเสนอและแนวทางในการปรับปรุง

## เริ่มนำเสนอ หลังสอบกลางภาคเรียน หลังการบรรยาย

Advertisements
Tagged with: , , ,
เขียนใน Uncategorized

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Google Site

https://sites.google.com/site/nopkkw/

QR Code

qrcode

Blog Stats
  • 5,990 hits