การประเมินอาจารย์ผู้สอน

นักศึกษาสามารถเข้าไปประเมินอาจารย์กันได้แล้วนะครับ ตั้งแต่วันที่ 5 – 25 ก.ย. 44 หากนักศึกษาท่านใดไม่เข้าประเมินจะไม่สามารถดูผลการเรียนของภาคเรียนนั้น ๆ ได้ครับ — at มทร.วังไกลกังวล. 

htp://reg.rmutr.ac.th

Advertisements
เขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์

com&IT : ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมเบื้องต้น

การเข้าหัว RJ45

เขียนใน Com & IT Fun

ข่าวประชาสัมพันธ์

Web E-Learning : http://203.158.223.68/moodle1.9/ Web site : https://sites.google.com/site/nopkkw/  

เขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์
Google Site

https://sites.google.com/site/nopkkw/

QR Code

qrcode

Blog Stats
  • 5,997 hits
%d bloggers like this: