คลังเก็บบล็อก

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)

เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เด็ก ๆ IT ต้องทราบและเรียนรู้ เข้าใจ นำไปใช้ครับ ถึงแม้ว่าท่านจะทำงานในภาคเอกชน ก็ต้องทราบ เพราะอย่างไรก็แล้วแต่ ท่านยังต้องติดต่อกับภาครัฐอยู่ดี รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ >>> http://www.treconwebsite.com/images/stories/government-website-standard.PDF

Tagged with: , , , , , , , , ,
เขียนใน ข่าวสาร IT

Assignments#1 งานกลุ่ม

Assignment # 1: ศึกษาการวางแผนด้านระบบสารสนเทศในธุรกิจ            ให้นักศึกษา ทำการค้นคว้าหา หน่วยงาน  บริษัท หรือ องค์กร  ที่สนใจเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการบริหารงานในองค์กรนั้น ๆ เป็นรูปเล่มรายงานพร้อมนำเสนอข้อมูลด้วยสื่อที่น่าสนใจ ในเรื่องต่อไปนี้ ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร (ประวัติ, วิสัยทัศน์, พันธกิจ, แผนนโยบายองค์กร ฯลฯ) พื้นฐานของระบบสารสนเทศในธุรกิจ การแข่งขันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความได้เปรียบทางด้านกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศการประยุกต์ทางธุรกิจ กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ จุดเด่น , จุดด้อยขององค์กร พร้อมเสนอและแนวทางในการปรับปรุง ## เริ่มนำเสนอ หลังสอบกลางภาคเรียน หลังการบรรยาย

Tagged with: , , ,
เขียนใน Uncategorized
Google Site

https://sites.google.com/site/nopkkw/

QR Code

qrcode

Blog Stats
  • 5,907 hits